תקנון פרס יהושע בן־אריה

תקנון

ה פ ר ס
1) יד יצחק בן־צבי תעניק בכל שנה פרס אחד, תרומת משפחת בן־אריה, לעבודת מחקר מצטיינת של תלמיד או תלמידה מתקדמים (עבודת מ.א., עבודת דוקטורט או מאמר שנכתב במסגרת הלימודים המתקדמים ופורסם בכתב עת שפיט כמו "קתדרה" או "ציון") בתחומי הגיאוגרפיה ההיסטורית ותולדות ארץ ישראל בעת החדשה.
2) סכום הפרס יעמוד על סך עשרת אלפים שקלים (10,000 ₪) שיחולק מידי שנה לתקופה של חמש שנים לפחות.
3) בוועדת הפרס יכהנו ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד בן־צבי (יו"ר הוועדה), סגן ראש המכון, שני נציגי אקדמיה ממוסדות שונים המומחים בתחומי הגאוגרפיה ההיסטורית ותולדות ארץ ישראל בעת החדשה, נציג ציבור הקרוב לתחומים אלה ומשקיף מטעם המשפחה.
4) הפרס יוענק בהמלצת ועדת השופטים.
5) הפרסים יוענקו במסגרת ערב העיון השנתי שיתקיים ב"יד" לזכרו של פרופ' בן־אריה במועד שיתואם עם נציג המשפחה.

נהלים
1) יתקבלו עבודת מ.א., עבודת דוקטורט או מאמרים שנכתבו במסגרת הלימודים המתקדמים ופורסמו בכתבי־עת שפיטים) בתחומי הגיאוגרפיה ההיסטורית ותולדות ארץ ישראל בעת החדשה שהוגשו או פורסמו בשלוש השנים האחרונות לפני פרסום הקול הקורא. הוועדה רשאית לדון בכל מחקר, בין שהוגש לה ובין ביוזמתה.
2) על המחברים להגיש את מחקריהם בפורמט אלקטרוני בצירוף תקציר העבודה/המאמר וקורות חיים מקוצרים עד למועד שיפורסם בקול הקורא.
3) אין הפרס ניתן למחברים הנמנים עם עובדי ה׳יד׳.
4) זכותה של ועדת השופטים להחליט לא להעניק פרס בשנה מסוימת אם לא יימצא מחקר הראוי לפרס. סכום הפרס יחזור במקרה זה לקרן וישמש לחלוקת הפרס לשנה נוספת.

דילוג לתוכן