תקנון פרס יצחק בן־צבי

א. הפרס

 1. יד יצחק בן־צבי תעניק בכל שנה לסירוגין פרס, האחד בתולדות ארץ ישראל והשני בתולדות יהדות המזרח, כדי להנציח את זכרו של הנשיא יצחק בן־צבי ז"ל.
 2. הפרסים יוענקו לחוקרים העוסקים במחקריהם בנושאים שהתעניין וחקר בהם המנוח.

א. ארץ ישראל: תולדות ירושלים, ארץ ישראל ויישובה, תולדות תנועת העבודה העברית בארץ ישראל, השומרונים: תולדותיהם, דתם וספרותם.

ב. חקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן

 1. סכום הפרס ייקבע על ידי הוועד המנהל לאותה שנה תקציבית.
 2. הפרס יוענק בהמלצת ועדות שופטים ובאישור הוועד המנהל של יד יצחק בן־צבי.
 3. הפרס יוענק עבור מחקר שחובר ע"י מחבר אחד או שניים.

ב. נהלים בהגשת המחקרים

 1. יתקבלו מחקרים כתובים בשפה העברית, שנתפרסמו במקורם גם כן בעברית לא מוקדם מארבע שנים לפני מתן הפרס. הוועדה רשאית לדון בכל מחקר, בין שהוגש לה ובין ביוזמתה. הוועדה רשאית לדון גם בספרים שהם בעיקרם ההדרה מדעית של תעודות, מקורות, סיפורי עם וכד'.
 2. כתבי יד לא יתקבלו.
 3. על המחברים להגיש את מחקריהם בשישה עותקים. הוועדות יכולות, במקרים מסוימים, לפטור את המחבר מכמות זו.
 4. ספרים שלא זכו בפרס לא יוחזרו למועמדים.
 5. היקף המחקר צריך להיות בגבולות של 10 גיליונות דפוס ומעלה.
 6. אין הפרס ניתן לספר שזכה בפרס אחר עד למועד הגשתו.
 7. אין מחבר יכול לזכות בפרס זה אלא אחת לחמש שנים. אין הפרס ניתן למחברים שהלכו לעולמם.
 8. אין הפרס ניתן למחברים הנמנים עם עובדי ה'יד'.
 9. אין לפסול ספרים שיצאו בהוצאת יד בן־צבי ומכון בן־צבי ומטעמם.
 10. זכותן של ועדות השופטים להחליט לא להעניק פרס באחד או משני תחומים הנ"ל אם לא יימצא מחקר הראוי לפרס.
 11. את המחקרים יש להמציא להנהלת יד יצחק בן־צבי לא יאוחר מחודש חשוון.

ג. פרס על מפעל חיים

אחת לחמש שנים אפשר יהיה להחליט על פרס נוסף למפעל חיים.

הצעה לפרס על מפעל חיים תלווה בהמלצות מפורטות ומנומקות מאת שני חוקרים מרכזיים בתחום שבו עוסק המועמד.

ד. ועדת השופטים

 1. בוועדות השופטים יכהנו ארבעה אנשי מדע המומחים בתחומים שונים, מהאוניברסיטאות השונות בארץ, ואישיות ציבורית. סה"כ חמישה חברים.
 2. מדי שנה בשנה ימליצו מנכ"ל יד יצחק בן־צבי וראשי המכונים על הרכב ועדות השופטים, והוועד המנהל יאשרם.
 3. חברי ועדות השופטים לא יהיו מבין עובדי המוסד.
 4. ישיבות ועדות השופטים תהיינה חוקיות בנוכחות שלושה מחבריה.
 5. החלטות ועדות השופטים תתקבלנה ברוב דעות (אפשרי גם אישור טלפוני או  דוא"ל).

ה. חלוקת הפרס

הענקת הפרס תיעשה בטקס פומבי רשמי שייערך ביום הזיכרון לנשיא יצחק בן־צבי ז"ל בכ"ט בניסן, או בסמוך לו.

תקנון זה אושר על ידי הוועד המנהל של יד יצחק בן־צבי בח' בכסלו תשפ"א (21.11.2020)

דילוג לתוכן