Yes we can! – על זכות הבחירה של הנשים בישוב היהודי בארץ

Yes we can! – על זכות הבחירה של הנשים בישוב היהודי בארץ

הכרעת הרצל להכיר בנשים כבעלות זכות בחירה החל מהקונגרס הציוני השני, החלה את הסאגה של ההכרה במעמד האשה כביטוי לאופיה של החברה הציונית. בהרצאה נסקור את הניסיון הכושל להכיר בזכותן של הנשים לזכות בחירה ב’הכנסיה הארצישראלית’ בזכרון ב 1903, דרך מאבקן של נשות היישוב למימוש זכותן מייד לאחר הכיבוש הבריטי של הארץ, ועד להכרזת השוויון המיוחל באסיפת הנבחרים ב-1926.. בהרצאה נסקור כיצד עמדו לנשים זכויות אלו כמשתתפות פעילות באסיפת הנבחרים ולאחר מכן עם קום המדינה, כנציגות שוות זכויות בכנסת ישראל.

דילוג לתוכן