גנזי קדם – כרך טו

גנזי קדם – כרך טו

גנזי קדם – כרך טו

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת שטמפפר י' צבי,

תוכן

  • דבר המערכת
  • קטעים מטיוטת ספר משפטים במשנה תורה(מלווה ולווה כד–כה, טוען ונטען א)
  • 'כתאב פי וג'וב אלצלאה' (ספר על אודות חיוב התפילה) לרס"ג: שמו, מבנהו, מהדורותיו ה
  • כתבי יד ערביים־יהודיים מאוחרים של ספרות עממית מאוסף פירקוביץ'
  • מובאות חדשות מספרי זוטא דברים
  • 'אורחות חסידיך הקדושים': קדושתא לפרשת 'שלח לך' למעתיק דוסא
  • דף מרשימות תלמיד הרמב"ם המצטט את רשימות תלמיד הר"י אבן מיגש
  • קטעי גניזה של תרגום רס"ג לתורה מן המאה האחת עשרה, מאוסף בית המדרש לרבנים בניו יו
  • נוסחה הקדום של 'ברכת הזן' לאור קטעי הסידורים מן הגניזה הקהירית
  • על מילונו של מ"ע פרידמן
דילוג לתוכן