קתדרה גיליון 37

קתדרה גיליון 37

קתדרה גיליון 37

תוכן

 • מבוא
 • באר הקר, בור חקר והחקרה הסלבקית
 • עבודות ציבוריות בירושלים וחברון בסוף המאה הי"ח
 • לדמותה של הנהגת כולל הפרושים בירושלים, תקצ"ט-תר"ב (1842-1839)
 • לתולדות תחיית הלשון – ההזדמנות, היכולת והרצון
 • הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה של יפו, תרס"ד-תרע"ד (1914-1906)
 • לשאלת המגעים החשאיים בין מנהיגים מצריים ושליחים ציוניים בשנות הארבעים
 • המאבקים על הרבנות הספרדית ונושאי המשרה, תרס"ו-תרע"ד (1914-1906)
 • הרבנות הראשית וה'מזרחי' בתקופת המנדט
 • מפעל עליית הנוער
 • בית-החולים חסידים-ספרדים בירושלים/ תר"ד ) 1844 ( , כשלב במודרניזאציה של 'היישוב
דילוג לתוכן