קתדרה גיליון 92

קתדרה גיליון 92

קתדרה גיליון 92

תוכן

 • מבוא- "פתח דבר"
 • מסורות ארץ-ישראליות ודרכן לבבל
 • מוסלמים ופרנקים בא-שאם: חיזוק הנאמנות הדתית והגבהת המחיצות
 • סיועה של קהילת איסתנבול ליהודי ארץ-ישראל במאה השבע-עשרה וקשריה עמם
 • ה'קפטריה': מפעל ההזנה של 'הדסה' בבתי הספר העבריים
 • המוסדות הזרים לארכיאולוגיה ולחקירת ארץ-ישראל בתקופת המנדט; חלק א'
 • גאוגרפיה של ארץ-ישראל בזמן עבר
 • לבעיית הכתתיות בימי בית שני
 • על מקומה של המושבה כדגם להתיישבות
 • במסעף שורשי הזהות הפלסטינית
 • קלאופטרה הרופאה
 • נימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי בתולדות ארץ-ישראל ופרס מרדכי איש-שלום בתול
דילוג לתוכן